Ubuntu 14.04 LTS / 16.04 LTS:Firefox 回归 (USN-3544-2)

critical Nessus 插件 ID 106790

简介

远程 Ubuntu 主机缺少安全更新。

描述

USN-3544-1 修复了 Firefox 中的漏洞。此更新在一些情况下,在打印过程中会造成 web 兼容性回归以及选项卡崩溃。此更新修复了该问题。

我们对不便之处表示抱歉。

在 Firefox 中发现多个安全问题。如果用户受到诱骗打开特制的网站,攻击者可能利用这些问题通过应用程序崩溃造成拒绝服务、伪造音频采集提示的起源、诱骗用户为另一起源提供 HTTP 凭证、伪造地址栏内容,或执行任意代码。(CVE-2018-5089、CVE-2018-5090、CVE-2018-5091、CVE-2018-5092、CVE-2018-5093、CVE-2018-5094、CVE-2018-5095、CVE-2018-5097、CVE-2018-5098、CVE-2018-5099、CVE-2018-5100、CVE-2018-5101、CVE-2018-5102、CVE-2018-5103、CVE-2018-5104、CVE-2018-5109、CVE-2018-5114、CVE-2018-5115、CVE-2018-5117、CVE-2018-5122)

在 WebExtensions 中发现多个安全问题。
如果用户受到诱骗安装特制扩展,攻击者可能利用这些问题,获取其他权限、绕过同源限制,或执行任意代码。(CVE-2018-5105、CVE-2018-5113、CVE-2018-5116)

使用开发者工具时发现安全问题。如果用户受到诱骗在开发者工具打开的情况下,使用特制的网站,攻击者可能利用此问题从其他来源获取敏感信息。(CVE-2018-5106)

打印时发现安全问题。攻击者可能利用此问题从本地文件中获取敏感信息。(CVE-2018-5107)

发现手动输入的 blob URL 会遭到后续个人浏览选项卡访问。如果用户受到诱骗输入 blob URL,攻击者可能利用此问题从个人浏览环境中获取敏感信息。(CVE-2018-5108)

发现将某些特殊格式 URL 拖动到地址栏,会造成显示错误 URL。如果用户受到诱骗打开特制的网站并将 URL 拖动到地址栏,攻击者可能利用此问题伪造地址栏内容。(CVE-2018-5111)

发现 WebExtension 开发者工具面板可打开无关 URL。如果用户受到诱骗安装特制扩展并运行开发者工具,攻击者可能会利用此问题取得其他权限。(CVE-2018-5112)

发现 ActivityStream 图像可尝试通过 file: URL。如果用户受到诱骗打开特制的网站,攻击者可能利用此漏洞结合另一允许绕过沙盒保护的漏洞,以便从本地文件中获取敏感信息。(CVE-2018-5118)

发现阅读视图会加载违背 CORS 标头的跨域内容。攻击者可利用此问题绕过 CORS 限制。
(CVE-2018-5119)

请注意,Tenable Network Security 已直接从 Ubuntu 安全公告中提取上述描述块。Tenable 已尝试在不引入其他问题的情况下,尽可能进行自动清理和排版。

解决方案

更新受影响的程序包。

另见

https://ubuntu.com/security/notices/USN-3544-2

插件详情

严重性: Critical

ID: 106790

文件名: ubuntu_USN-3544-2.nasl

版本: 3.14

类型: local

代理: unix

发布时间: 2018/2/13

最近更新时间: 2023/10/20

支持的传感器: Frictionless Assessment AWS, Frictionless Assessment Azure, Frictionless Assessment Agent, Nessus Agent, Agentless Assessment, Nessus

风险信息

VPR

风险因素: Medium

分数: 5.9

CVSS v2

风险因素: Critical

基本分数: 10

时间分数: 7.4

矢量: CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C

CVSS 分数来源: CVE-2018-5090

CVSS v3

风险因素: Critical

基本分数: 9.8

时间分数: 8.5

矢量: CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

时间矢量: CVSS:3.0/E:U/RL:O/RC:C

CVSS 分数来源: CVE-2018-5122

漏洞信息

CPE: p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-dev, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-globalmenu, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-af, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-an, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ar, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-mn, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-mr, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ms, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-my, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-nb, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ne, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-nl, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-nn, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-nso, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-oc, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-or, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-pa, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-pl, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-pt, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ro, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ru, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-si, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-sk, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-sl, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-sq, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-sr, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-sv, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-sw, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-as, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ast, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-az, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-be, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-bg, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-bn, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-br, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-bs, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ca, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-cak, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-cs, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-csb, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-cy, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-da, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-de, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-el, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-en, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-eo, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-es, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-et, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-eu, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-fa, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-fi, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-fr, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-fy, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ga, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-gd, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-gl, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-gn, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-gu, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-he, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-hi, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-hr, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-hsb, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-hu, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-hy, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-id, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-is, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-it, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ja, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ka, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-kab, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-kk, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-km, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-kn, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ko, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ku, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-lg, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-lt, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-lv, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-mai, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-mk, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ml, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ur, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-uz, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-vi, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-xh, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-zh-hans, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-zh-hant, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-zu, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-mozsymbols, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-testsuite, cpe:/o:canonical:ubuntu_linux:14.04:-:lts, cpe:/o:canonical:ubuntu_linux:16.04:-:lts, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-ta, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-te, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-th, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-tr, p-cpe:/a:canonical:ubuntu_linux:firefox-locale-uk

必需的 KB 项: Host/cpu, Host/Debian/dpkg-l, Host/Ubuntu, Host/Ubuntu/release

易利用性: No known exploits are available

补丁发布日期: 2018/2/12

漏洞发布日期: 2018/6/11

参考资料信息

CVE: CVE-2018-5089, CVE-2018-5090, CVE-2018-5091, CVE-2018-5092, CVE-2018-5093, CVE-2018-5094, CVE-2018-5095, CVE-2018-5097, CVE-2018-5098, CVE-2018-5099, CVE-2018-5100, CVE-2018-5101, CVE-2018-5102, CVE-2018-5103, CVE-2018-5104, CVE-2018-5105, CVE-2018-5106, CVE-2018-5107, CVE-2018-5108, CVE-2018-5109, CVE-2018-5111, CVE-2018-5112, CVE-2018-5113, CVE-2018-5114, CVE-2018-5115, CVE-2018-5116, CVE-2018-5117, CVE-2018-5118, CVE-2018-5119, CVE-2018-5122

USN: 3544-2